REGULAMIN MISTRZOSTW MIĘDZYWOJEWÓDZKICH JUNIORÓW W 2005 ROKU

 1. CEL

  1. Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Międzywojewódzkich w rocznikach 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995 oraz 1996 i młodsi.
  2. Wyłonienie finalistów Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2006 (w grupach do 10,11-12,15-16 i 17-18 lat) oraz XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2006 (13-14 lat).

 2. ORGANIZATOR

 3. Organizatorem Mistrzostw Międzywojewódzkich jest Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy, na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Szachowy, a w szczególności jego Pion Młodzieżowy.

 4. TERMIN I MIEJSCE

 5. Zawody rozegrane zostaną w dniach 24 - 29 października 2005 r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Bęsia” - 45 km od Olsztyna , 10 km od Biskupca.
  Przyjazd ekip w dniu 23 października 2005r.

 6. SYSTEM ROZGRYWEK

 7. Mistrzostwa międzywojewódzkie rozgrywane będą w oddzielnych grupach dla dziewcząt chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. (minimum 13 startujących).
  Układ rund w poszczególnych dniach rozgrywek: 2, 1, 2, 1, 2, 1.
  W przypadku udziału w grupie do 12 zawodników turniej systemem rundowym, odpowiednio do ilości zawodników, a więc:
  7-12 zawodników turniej jednokołowy, 4-6 zawodników turniej dwukołowy, 3 zawodników turniej trzykołowy,2 zawodników mecz 6 partii.
  Układ rund w poszczególnych dniach ustali Sędzia Główny zawodów, przestrzegając zasady rozgrywania jednej rundy w ostatnim dniu zawodów.

  Tempo gry - 20 posunięć na 1 h + 1 h na dokończenie partii.

  O kolejności miejsc w przypadku równej ilości zdobytych punktów decyduje:
  - w systemie szwajcarskim: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres, wynik rankingowy.
  - w systemie kołowym: metoda Sonneborna-Bergera, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
  W przypadku dzielenia miejsc premiowanych awansem sędzia zarządzi dogrywkę: 2 partie P'15.
  W przypadku remisu blitz 6-5: białe 6', czarne 5' i remis awansuje czarne.

 8. UCZESTNICTWO

  1. Prawo startu w mistrzostwach międzywojewódzkich mają juniorki i juniorzy, w swoich kategoriach wiekowych, posiadający obywatelstwo polskie zarejestrowani w klubach z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
  2. Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale PP/MPJ/OOM w przypadku startu w mistrzostwach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału z grupy musi sobie ponownie wywalczyć.
  3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szachowej z wpisaną aktualną przynależnością klubową, kategorią szachową, posiadanie ważnej licencji (nie dotyczy grupy do lat 9), legitymacji szkolnej, oraz złożenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez właściwy WZSzach.
  4. Sędzia główny mistrzostw strefowych w sprawozdaniu z zawodów, w tabelach przy każdym zawodniku, musi podać przynależność klubową, pełną datę urodzenia i numer licencji.

 9. AWANS DO FINAŁÓW

 10. Awans do finałów PP/MPJ/OOM w grupach wiekowych:
  - do 9, 11, 13 i 15 lat - uzyskuje po 4 najlepszych zawodników (niezależnie od ilości startujących),
  - do 17 lat - uzyskuje po 3 najlepszych zawodników (niezależnie od ilości startujących.),
  Za osiągnięty wynik sportowy w mistrzostwach strefowych zawodnicy otrzymują normy na kategorie i tytuły szachowe według załącznika Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.

 11. ZGŁOSZENIA

 12. Pisemnie: Bogdan Jeżak, 10 - 444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 e/3,
  telefon (0 - 89) 5344976, lub 691804873, email: bogdanjezak@o2.pl
  w terminie do dnia 14 października 2005.

 13. FINANSOWANIE

  1. Koszty organizacyjne rozgrywek pokrywa Organizator.
  2. Koszty udziału w zawodach pokrywają Wojewódzkie Związki Szachowe, kluby delegujące zawodników, sponsorzy lub rodzice.


 14. SĘDZIOWANIE

  1. Zawody prowadzi Sędzia Główny zaakceptowany na wniosek Organizatora przez Kolegium Sędziów PZSzach., przy pomocy sędziów asystentów.
  2. Decyzje Sędziego Głównego są w trakcie trwania zawodów ostateczne.
  3. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kolegium Sędziów PZSzach. w ciągu 2 dni po zakończeniu zawodów.


 15. USTALENIA KOŃCOWE

  1. W rozgrywkach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 r.
  2. Opiekę nad zawodnikami zabezpiecza jednostka delegująca.
  3. W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami czy opiekunami.
  4. Za stan zdrowia zawodnika oraz za ubezpieczenie odpowiadają jednostki delegujące.

Otrzymują:
- kluby szachowe z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego
- Sędzia Główny
- Pion Młodzieżowy PZSzach


Bogdan Jeżak
Sekretarz WMZSzach

góra